/

2. октобар 2023.

Приручник за наставнике који остварују образовно-васпитни рад у иностранству

Приручник пред вама, настао је као резултат обуке од јавног интереса  Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству. По свом садржају и форми, он представља једну врсту концизног и конструктивног дидактичко-методичког штива. Намењен је, пре свега, наставницима који остварују програм основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе.

С датим садржајима, наставници су већ имали прилике да се упознају, али ово прерађено издање, проширено је додатним ресурсима, док му посебну вредност дају примери добре праксе, настали као резултат рада наставника који су похађали и успешно завршили наведену обуку. Примарна улога понуђених предлога, односно приступа од наставника наставницима, јесте да мотивише, инспирише и подстакне самосталност и креативност у креирању сопствених примера добре праксе.

Први део Приручника разматра различите аспекте организационих и других општих питања од значаја за начин остваривања образовно-васпитног рада. Други део је посвећен  функционалним и специфичним питањима наставне праксе, нудећи конкретне материјале и вежбе, прилагодљиве различитим образовним потребама рада са ученицима и најразноврснијим организационим активностима. По узору на представљене моделе и ресурсе, наставници могу креирати оригиналне примере који доприносе остваривању очекиваних резултата учења, рачунајућу на контекст у коме се остварује настава.

Намера аутора јесте да понуде практично применљиво и проверљиво средство, које ће помоћи у припремању, организовању, оптимализацији и рационализацији комплексног образовно-васпитног рада у иностранству, у активизацији и дидактичко-методичкој операционализацији теоријских знања, у испољавању и подстицању што вишег степена самосталности и креативности, као и да подрже све учеснике процеса да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама.

*Садржаји чланака које су креирали наставници у дијаспори не морају нужно одражавати ставове Министарства просвете и Завода за унапређивање образовања и васпитања